Visual Studio 2015 (návod)

Visual Studio 2015 (návod)

Základné ovládanie vývojového prostredia Visual Studio 2015 (VS 2015):

 • vytvorenie nového projektu
 • pridanie zdrojového .c súboru
 • kompilácia, spustenie a ladenie programu
 • užitočné funkcie prostredia

Ukážeme si ako vytvoriť prázdny projekt vo VS 2015, vložíme do neho prázdny zdrojový súbor (súbor s príponou .c), napíšeme jednoduchý program v C, skompilujeme, spustíme a odladíme. Pozn. tento návod bol urobený špecificky pre VS 2015, v hrubých rysoch by mal platiť aj pre iné verzie VS.

1. Vytvorenie projektu

Po spustení VS 2015 klikáme na položky menu v tomto poradí: File --> New --> Project.

Presunieme sa do sekcie Visual C++ --> Win32 a tam si zvolíme Win32 Console Application. Dáme nášmu projektu názov, vyberieme miesto na disku kam ho chceme uložiť a potvrdíme stlačením OK.

Zobrazí sa sprievodca vytvorením projektu. V prvom okne klikneme na Next.

V ďalšom okne v sekcii Application type vyberieme Console application. V sekcii Additional options vyberieme možnosť Empty project (dôležité). Potvrdíme Finish a vytvorí sa nám prázdny projekt.

Pridanie zdrojového súboru

V časti Solution Explorer vidíme celú štruktúru nášho projektu. Pravým tlačidlom myši klikneme na položku Source Files, potom zvolíme Add a nakoniec New Item.

Napíšeme názov nášho zdrojového súboru. Súbor musí končiť príponou .c (dôležité). Potvrdíme stlačením Add.

2. Kompilácia a spustenie programu

Do projektu sa nám pridal nový prázdny C zdrojový súbor (v našom prípade moj_zdrojak.c). Do tohto súboru zapíšeme jednoduchý program v jazyku C, ktorého úlohou bude načítanie dvoch celých čísiel a výpočet ich najväčšieho spoločného deliteľa (GCD) pomocou vlastnej funkcie.

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int gcd(int x, int y)
{
  if ( y == 0 )
  {
    return x;
  }
  else
  {
    return gcd(y, x%y);
  }
}

int main(){
  int x,y;
  printf("Zadaj x: ");
  scanf("%d",&x);
  printf("Zadaj y: ");
  scanf("%d",&y);
  printf("GCD(%d,%d) = %d", x,y,gcd(x,y));
  return 0;
}

Následne program spustíme stlačením Ctrl + F5, aby sme videli výsledok (spustí sa konzola a do nej sa vypíše text).

Keď program nechceme spúšťať, ale chceme ho len skompilovať, stlačíme F7 alebo Ctrl + Shift + B a v okne Output uvidíme, či kompilácia prebehla úspešne alebo s chybami.

3. Ladenie programu

Ladenie (alebo aj "debugovanie") je proces sledovania správania programu (napr. pozeranie obsahu premenných) a odhaľovania chýb, ktoré vznikajú za behu (tzv. run-time chyby). Program sa spúšťa v režime ladenia pomocou klávesovej skratky F5. Ak chceme program ladiť od konkrétneho riadku, musíme si nastaviť na ňom tzv. breakpoint. Breakpoint na riadku aktivujeme tak, že klikneme na konkrétny riadok a stlačíme F9 (na začiatku riadku sa objaví červený krúžok). Opätovným stlačením F9 breakpoint deaktivujeme. Keď máme breakpoint nastavený, môžeme program začať ladiť pomocou F5. Program zastaví vykonávanie na riadku s breakpointom a my môžeme sledovať napr. obsahy premenných, zásobník volaní a pod. Vo VS vieme sledovať obsah lokálnych premenných v okne Locals.

Obrázok pod textom zachytáva ladenie programu na riadku 6 s otvoreným oknom Locals, kde vidíme obsahy premenných a oknom Call Stack, kde vidíme zásobník volania funkcií.

Ak chceme program ladiť od začiatku, nemusíme nastavovať breakpointy, ale rovno stlačíme F10 (Step Over). Ak je počas ladenia program zastavený na niektorom riadku, na ďalší riadok sa dostaneme taktiež stlačením F10. Ak sa počas ladenia dostaneme na riadok, kde sa volá funkcia a chceme vstúpiť do jej definície, stlačíme F11 (Step Into). Ak chceme z funkcie vystúpiť von, stlačíme Shift+F11 (Step Out). Ladenie programu ukončíme stlačením Shift+F5.

Sumarizácia dôležitých skratiek:

 • Ctrl+Shift+B alebo F7 kompilácia zdrojového kódu
 • Ctrl+F5 spustenie programu bez ladenia
 • F5 spustenie ladenia
 • Shift+F5 ukončenie ladenia
 • F10 posun na ďalší riadok
 • F11 skok do vnútra funkcie
 • Shift+F11 vystúpenie von z funkcie

Pokiaľ sa niekomu nepáči používanie klávesových skratiek, ladenie môže ovládať pomocou Debug panelu.

Rada na záver: Používajte ladenie. Odhalíte rýchlo chyby, ktoré spôsobujú nekorektné správanie programu. Objavíte skryté chyby. Pochopíte ako váš program funguje. Eliminujete sťažnosti typu "Nechápem prečo mi to hádže error" alebo "Padá mi to". Pár minút starostlivého ladenia programu niekedy nahradí niekoľko-hodinové študovanie zdrojového kódu, z ktorého sa chyba nedá identifikovať.

4. Užitočné funkcie prostredia

Náhľad definície funkcie

Náhľad definície funkcie (z angl. peek definition) je užitočná funkcia VS. Ak máte v kóde veľa funkcií a relatívne dlhý zdrojový kód a potrebujete si narýchlo pozrieť ako vyzerá implementácia niektorej funkcie (definovanej napríklad o 1000 riadkov vyššie), stačí urobiť right-click nad názvom funkcie, o ktorú sa zaujímame a potom stlačiť Peek Definition. Následne sa nám objaví inline okno, v ktorom si môžeme prezrieť definíciu zvolenej funkcie (viď obrázok).

Automatické odsadenie kódu

Slúži na rýchle odsadenie kódu, čím sa dosiahne lepšia vizuálna prehľadnosť. Dosiahneme to tak, že označíme tú časť kódu, ktorú chceme automaticky odsadiť a stlačíme Ctrl+K+D.

Rýchle zakomentovanie kódu

Pokiaľ chcete rýchlo zakomentovať časť kódu, stačí ju označiť a stlačiť Ctrl+K+C. Odkomentovanie dosiahnete pomocou Ctrl+K+U.

That's it folks.

Secrets of printf Zdroje