Úvod

Programovanie 2

Cvičenia

Cvičiaci: Pavol Marák, Peter Špaček, Dominik Sopiak, Zuzana Bukovčiková, Peter Švec

Dôležité informácie

Táto stránka slúži ako hlavný zdroj informácií k cvičeniam/zadaniam z predmetu Programovanie 2. Kompletné znenie podmienok absolvovania predmetu + organizačné informácie + študijné materiály nájdete na oficiálnej stránke predmetu (prednášajúci prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.).

Bodovanie a zadania

Body za cvičenia sa dajú získať len za samostatne vypracované a riadne odovzdané domáce zadania. Celkový počet bodov, ktoré je možné za zadania získať je 40. Predpokladaný počet zadaní počas semestra je 5 (zmeny sú vyhradené). Predpokladaný počet bodov za každé zadanie je 8 (zmeny sú vyhradené). Na získanie zápočtu je nutné získať zo zadaní minimálne 26 bodov.

Pokyny k jednotlivým zadaniam budú odprezentované vždy na seminári v utorok v CD300 o 12:00 hod. Zadania sa budú odovzdávať a hodnotiť len osobne na určenom cvičení. Termín odovzdania zadania bude oznámený na seminári + zverejnený na tejto webstránke v sekcii so zadaniami. Zadanie nie je možné odovzdať na neskoršom cvičení (jedine v prípade lekárskeho potvrdenia, ktoré je riadne evidované v AIS).

Cieľom každého zadania bude napísať program v jazyku C, ktorý musí poskytovať určitú vyžadovanú funkcionalitu, kvalitu programátorského návrhu a prehľadnosť. Témy zadaní budú pokrývať aktuálne preberané učivo. Hodnotenie zadania spočíva v tom, že študent krátko odprezentuje funkcionalitu jeho riešenia a zodpovie otázky cvičiaceho (otázky týkajúce sa zadania, aj všeobecne programovania v C). Zadania sa môžu prezentovať na školskom PC (Visual Studio 2015) alebo vlastnom notebooku. V prípade odhaleného podvádzania je danému študentovi automaticky udelená známka FX.

Cvičenia a dochádzka

Čas cvičenia je vyhradený na bodové hodnotenie vašich vypracovaných domácich zadaní, konzultovanie problémov týkajúcich sa budúceho zadania, riešenie rôznych programátorských problémov, riešenie príkladov zo zbierky. Na cvičení môžu byť prítomní len tí študenti, ktorí ho majú zapísané v rozvrhu (žiadne ďalšie presuny nie sú možné). Vzhľadom na fakt, že na cvičení v CPU môže prebiehať súčasne aj iná výučba, je potrebné sa správať ohľaduplne.

Dochádzka na cvičenia nie je povinná. Avšak neospravedlnená absencia na cvičení znamená automatickú stratu bodov za príslušné zadanie.

Semináre

Semináre budú prebiehať v utorok o 12:00 v CD300. Cieľom seminárov bude odprezentovať znenenie a podmienky bodovania zadaní, na ktorých budete počas semestra pracovať. Taktiež sa budú riešiť programátorské príklady zo zbierky príkladov.

Kde budú prebiehať cvičenia?

Cvičenia budú prebiehať v učebniach:

  • CPU. Vstup do učebne je z bloku D, 1. poschodie. Učebňa je vybavená počítačmi s Windows OS a nainštalovaným vývojovým prostredím Microsoft Visual Studio 2015.
  • C117. Prístup z prízemia bloku C (dlhá chodba na prízemí a potom na konci chodby po schodoch hore). Učebňa je vybavená počítačmi s Windows OS a nainštalovaným vývojovým prostredím Microsoft Visual Studio 2015. V tejto učebni prebiehajú cvičenia v čase utorok o 14:00 a 15:00.

Notice for English speaking students

All necessary information related to the course and published home assignments can be obtained upon arranging an individual consultation at C-607 office. Should you have any questions, please contact me by e-mail at pavol.marak[at].stuba.sk.